Algemene voorwaarden

De verkoopsvoorwaarden van Abyz hebben voorrang op de verkoopsvoorwaarden vermeld
op de bestelbon van de klant.  Afwijkingen kunnen toegestaan worden op expliciete
aanvraag van de klant en mits schriftelijk akkoord van Abyz.

LEVERINGSTERMIJN :
- Leveringen uit voorraad binnen de 5 dagen of op afroep.
- Leveringen niet uit voorraad : 4 à 8 weken.

PRIJZEN : 
- Alle vermelde prijzen zijn netto prijzen. BTW 21 % niet inbegrepen.
- FRANCO geleverd voor bestellingen boven € 250.
- Verpakking inbegrepen.
- Installatie,aansluiting en indienststelling niet inbegrepen tenzij anders vermeld.

BETALINGSVOORWAARDEN :
- Facturen te betalen bij levering tezij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
- Indien een betalingstermijn werd toegestaan: facturen die niet op hun vervaldag
  betaald worden,  zullen met 10 % vermeerderd worden,  met een minimum van € 25.
  Ze worden bovendien vermeerderd met een intrest van 1 % per maand.
- Klachten moeten ons binnen de 8 dagen bereiken via een aangetekend schrijven.
- In geval van betwisting zijn enkel de Brusselse rechtbanken bevoegd.

GELDIGHEIDSTERMIJN VAN ONZE PRIJZEN :
- Offertes blijven 3 maand na datum geldig.
- Prijslijsten geven enkel een richtprijs en zijn niet bindend.
- Ze kunnen te allen tijde aangepast worden.
- Offertes zijn gratis.


GARANTIETERMIJN :
  24 maanden na factuurdatum op fabrieksfouten aan de geleverde producten.
Gedurende de normale werkuren kunt u bij Abyz telefonisch, technische ondersteuning
krijgen voor het stellen van een diagnose en waar mogelijk een probleem op te lossen.
In geval van defect wordt het betreffende onderdeel door de klant naar Abyz opgestuurd. 
Abyz herstelt of vervangt het defecte onderdeel binnen de 3 werkdagen en stuurt
het terug naar de klant. Interventies ter plaatse zijn steeds ten laste van de klant.

Voor alle afwijkende garantiebepalingen moet er vooraf contact worden opgenomen met
ABYZ bvba, Nieuwstraat 10 te 1570 Galmaarden, die in samenspraak eventuele afwijkingen
kan toestaan en bevestigen

TERUGNAME BESTELDE MATERIALEN : 
Goederen kunnen enkel worden teruggenomen na akkoord van Abyz. 
Afhankelijk van de staat van de goederen zal een voorstel van creditnota gemaakt
worden door Abyz met een maximum van 90% van de aankoopwaarde. Deze vermindering dekt
de kosten voor manipulatie en administratie en eventuele waardeverminderingen.